Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SuperBuren.com

Ten aanzien van de dienstverlening van SuperBuren.com gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door op enigerlei gebruik te maken van de Website van SuperBuren.com (hierna “Website” en/of SuperBuren.com en/of SuperBuren en/of Superbuur), dan wel zodra u zichzelf op SuperBuren.com registreert aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.
Wij wijzen erop dat wij géén bemiddelingsinstantie zijn maar slechts een platform. Het doel van SuperBuren.com is het afstemmen van (lokaal) vraag en aanbod op het gebied van allerhande karweitjes en klussen.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.2 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.3 Advertentie: een advertentie op de Website waarin een opdracht voor een klus of taak wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.4 Dienst: de dienstverlening die door SuperBuren wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en SuperBuren in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en SuperBuren.
1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Superbuur met gebruikmaking van de Website.
1.7 Superbuur (ook wel opdrachtnemer): de natuurlijke persoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een rechtspersoon of een daarmee vergelijkbare onderneming.
1.8 Website: de website www.SuperBuren.com.
1.9 Platform SuperBuren: de onderneming gevestigd te (2661 RM) Orteliusdreef 94, KvK nummer: 57475164.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen SuperBuren.com en de Gebruiker (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en SuperBuren).
2.2 SuperBuren is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Superbuur, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SuperBuren zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening
3.1 SuperBuren.com biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en SuperBuren met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van allerhande klus werkzaamheden en overige hand en spandiensten. SuperBuren heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. SuperBuren.com accepteert geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de geselecteerde diensten of producten. Opdrachtgevers maken zelf een definitieve selectie van de opdrachtnemer (Superbuur) en de beslissing voor om aan deze personen de zorg voor uw huis en haard tijdelijk over te dragen, ligt volledig bij de opdrachtgever zelf.
SuperBuren maken zelf een selectie van opdrachten waarop zij bieden en de beslissing om de opdracht voor een opdrachtgever uit te voeren opdracht conform de door de opdrachtgever gestelde voorwaarde, waaronder tijdsplanning en vergoeding, ligt volledig bij de opdrachtnemer zelf. SuperBuren is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 SuperBuren.com heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. SuperBuren draagt voor de inhoud van Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers.
3.3 SuperBuren.com biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert SuperBuren.com niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van SuperBuren onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 Onderhoud
4.1 SuperBuren.com is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens SuperBuren ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
5.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, identiteitsbewijs, adresgegevens en e-mail gegevens die hij verstrekt aan SuperBuren en eventuele andere Gebruikers van de Website volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van Advertenties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van SuperBuren niet zal schaden.
5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
– materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van SuperBuren of derden worden geschonden;
– materiaal dat naar de mening van SuperBuren in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
– een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
– het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
5.5 SuperBuren behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. SuperBuren behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
5.6 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Superbuur komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Superbuur heeft bevestigd. SuperBuren is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Superbuur geen partij. SuperBuren kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen. De Gebruiker vrijwaart SuperBuren jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.7 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.8 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van SuperBuren om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 SuperBuren (opdrachtnemers)
6.1. Iedereen die aantoonbaar betrouwbaar is kan zich aanmelden als Superbuur (opdrachtnemer)
6.2 Iedere aanbieder dient te allen tijde een kopie van het Identiteitsbewijs in te leveren bij SuperBuren.com
6.3. Van elke aanbieder die naar het oordeel van SuperBuren.com geschikt is om als Superbuur op te treden, bewaart SuperBuren.com een kopie van het identiteitsbewijs in haar administratie.
6.4. SuperBuren.com kan opdrachtnemers verzoeken een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen.
6.5. SuperBuren.com is niet verplicht om opdrachtnemers op te nemen in haar bestand.
6.6. Het is opdrachtnemers niet toegestaan om met opdrachtgevers afspraken te maken voor vervolg taken/werkzaamheden, anders dan door gebruik te maken van SuperBuren.com. Hiervoor geldt een periode van 1 jaar vanaf de eerste uitgevoerde taak/werkzaamheid van een Superbuur voor een opdrachtgever.
6.7. Met het aanmelden als Superbuur op de website SuperBuren gaat de persoon akkoord met de in rekening te brengen service fee door SuperBuren. De service kan aan wijzigingen onderhevig zijn. De service fee vermeld op de website ten tijde van het accepteren van een opdracht door een gebruiker geldt als de betalen service fee. De betalingstermijn voor de service fee bedraagt 8 dagen.

Artikel 7 Referenties
7.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Superbuur door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.
7.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart SuperBuren.com voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
7.3 SuperBuren.com is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Referentie Policy zoals gepubliceerd op de Website.
7.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Superbuur;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Superbuur door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 8 Privacy
8.1 SuperBuren verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten.
8.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van SuperBuren.com van toepassing.

Artikel 9 Account
9.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van SuperBuren.com dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website.
9.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer SuperBuren de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. SuperBuren is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Advertentie, opdracht, referentie, bieding of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
9.3 Ten behoeve van de Account dient de Gebruiker een wachtwoord aan de Gebruiker verte maken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart SuperBuren voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
9.4 SuperBuren is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.
9.5 Bij het aanmaken van een account gaat u ermee akkoord om email advertenties te ontvangen van SuperBuren met een maximum van 5 per dag.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan SuperBuren en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen of anderszins.
10.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van SuperBuren, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SuperBuren, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
10.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart SuperBuren volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11Uitsluiting
11.1 SuperBuren behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
– de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12. Recht op aanpassen of verwijderen gegevens
SuperBuren.com behoudt zich het recht voor om informatie op de Website, waaronder maar niet beperkt tot advertenties, profielen en referenties te anonimiseren, in te korten of te wijzigen.

Artikel 13 Overmacht
13.1 SuperBuren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan SuperBuren gebruikt maakt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid SuperBuren
14.1 SuperBuren is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik maken van de website SuperBuren.com. Iedere aansprakelijkheid van SuperBuren voor schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is SuperBuren niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.
14.2 SuperBuren accepteert geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de geselecteerde diensten of producten.
U maakt zelf een definitieve selectie van de opdrachtnemer (Superbuur) en de beslissing voor om aan deze personen de zorg voor uw huis en haard tijdelijk over te dragen, ligt volledig bij uzelf.
14.3 Evenmin draagt SuperBuren verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en SuperBuren, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 15 Verwijzingen
15.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. SuperBuren heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 16 Beveiliging en gegevens
16.1 Gegevens van Gebruikers worden opgenomen in de bedrijfsadministratie van SuperBuren.com.SuperBuren.com respecteert de privacy van iedere geregistreerde en spant zich naar alle redelijkheid in om persoonsgegevens vertrouwelijk, en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, te behandelen.
16.2 Als Gebruiker geeft u SuperBuren.com toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor diensten die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden van SuperBuren.com.

Artikel 17 Melding van Inbreuk
17.1 Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
17.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan SuperBuren melden via info@superburen.com. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal SuperBuren de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door SuperBuren gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door SuperBuren worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker SuperBuren voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die SuperBuren lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 18 Geschillen
18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Bergschenhoek, maart 2013

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam op 15 maart 2013.