Voorwaarde referenties

Wat is een referentie en hoe komt deze tot stand?
Wanneer een SuperBuur werkzaamheden heeft verricht, heeft de opdrachtgever het recht een oordeel te geven over de uitgevoerde klus. Dit noemen we een referentie. Wanneer een SuperBuur een referentie heeft verkregen, heeft de SuperBuur het recht een korte reactie te geven op deze beoordeling. Hierna worden zowel de referentie als de reactie hierop aangeduid als “referentie”.

Referenties zijn een belangrijk onderdeel van SuperBuren.com. De referenties bevatten zeer waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers (en/of aanbieders van karweitjes of klussen) en zijn een goede graadmeter voor de reputatie van SuperBuren op SuperBuren.com. SuperBuren.com (en/of SuperBuren en/of Platform SuperBuren) kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de referenties op de website.

Referenties zijn opgebouwd uit een positieve, negatieve of neutrale beoordeling en een kort commentaar. De opdrachtgever dient een zo helder mogelijk beeld te geven van het verloop van de uitgevoerde klus door de SuperBuur. Dit om maximale transparantie naar andere toekomstige gebruikers van SuperBuren.com te bieden. Op het moment dat een referentie of opdracht geen helder beeld geeft, kan SuperBuren.com de opdrachtgever en de SuperBuur verzoeken om extra informatie aan te leveren ter beoordeling.

Bij het geven van een referentie is het in de eerste plaats belangrijk dat deze pas wordt gegeven wanneer er een einde aan de samenwerking komt. Het is niet verstandig om een referentie te geven wanneer een opdracht nog niet is gestart of nog niet volledig is afgerond. Wanneer een opdracht na het uitvoeren van een gedeelte van het werk wordt beëindigd door opdrachtgever of Superbuur, bestaat toch de mogelijkheid om een referentie te geven. Voorwaarde hiervoor is wel dat de SuperBuren.com op de hoogte is gesteld van het tussentijds beëindigen van de klus voordat de referentie wordt geplaatst.

Wat zijn de regels en voorwaarden voor referenties en reacties daarop?
Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Houd er rekening mee dat de toon in de referentie netjes en correct dient te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik is niet toegestaan.
 • In de referentie mogen geen persoonlijke gegevens staan van de SuperBuur en/of de opdrachtgever. Ook het opnemen van links of scripts naar andere pagina’s is niet toegestaan.
 • De referentie dient te zijn gegeven door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de SuperBuur die de klus (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd.
 • Wanneer een opdracht die is overeengekomen door middel van een bod of een persoonlijk bericht van de SuperBuur niet wordt uitgevoerd, is Superburen gerechtigd de volgende tekst te plaatsen op de profielpagina van de SuperBuur: “Opdracht overeengekomen maar niet uitgevoerd”.
 • Wanneer een gebruiker een referentie geeft die smadelijk of lasterlijk is, loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die hij daarmee berokkent. SuperBuren.com behoudt zich het recht om dergelijke referenties aan te passen zonder daarbij afbreuk te doen aan de helderheid van het verloop van de klus, of de referentie naar de juiste SuperBuur, opdrachtgever te verplaatsen. SuperBuren.com kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor referenties die niet voldoen aan de regels en voorwaarden.

(Zie ook Onze Algemene Voorwaarden. Artikel 7 Referenties)

Kunnen referenties door Superburen worden verwijderd?

SuperBuren is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen van de site. Zij kan daar mede doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan onze voorwaarden zoals gepubliceerd op de site.
In de volgende gevallen kan Superburen overwegen een referentie te verwijderen:

 • SuperBuren heeft een gerechtelijk bevel voor het verwijderen of tijdelijk offline halen van de referentie.
 • De referentie bevat smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik en/of persoonlijke gegevens van Superburen of opdrachtgever of links of scripts naar andere pagina’s.
 • De referentie is gegeven door een opdrachtgever die alleen een klus heeft geplaatst om een positieve of negatieve referentie aan de Superbuur te geven en niet van plan was om de klus te laten uitvoeren.
 • Referentie is verkregen door een Superbuur die zichzelf als opdrachtgever heeft voorgedaan.
 • Referentie is gegeven aan een andere Superbuur waarbij de referentiegever zich heeft voorgedaan als opdrachtgever.
  De referentie verwijst naar een onderzoek van Superburen of een gerechtelijke instantie.

(Zie ook Onze Algemene Voorwaarden. Artikel 7 Referenties en Artikel 11 Uitsluiting)

 

Kunnen referenties aangepast of verwijderd worden door een opdrachtgever of SuperBuren?

 • Gegeven referenties blijven in principe permanent onderdeel van het profiel. Mochten er problemen ontstaan over de kwaliteit of gemaakte afspraken van de klus, dan is het aan de SuperBuur en de opdrachtgever om hier op een respectvolle manier mee om te gaan en dit onderling op te lossen. De SuperBuur moet dan ook de gelegenheid krijgen om eventuele fouten of gebreken te herstellen om zo toch nog tot een goed eindresultaat van de klus te komen.
 • De gegeven referentie kan door de opdrachtgever worden gewijzigd of verwijderd met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.
 • De SuperBuur kan zijn reactie op de referentie ook wijzigen of verwijderen met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.
 • SuperBuren is te allen tijde gerechtigd de mogelijkheid tot aanpassen van de referentie te ontnemen als misbruik wordt geconstateerd.
 • SuperBuren behoudt zich het recht om op locatie onderzoek te doen naar werkzaamheden, de reden van het verwijderen, en het aanpassen van de referentie. De daaruit voorkomende resultaten kan Superburen er toe brengen een al dan niet bindend advies uit te brengen om eventuele fouten en gebreken te herstellen. Bij weigering door de SuperBuur voor het herstellen van de gebreken kan Superburen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen SuperBuren en de SuperBuur
 • Referenties met ernstige meldingen die in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden kunnen SuperBuren er toe brengen zich hierop te beroepen als uit onderzoek is gebleken dat dit de samenwerking tussen opdrachtgever, Superburen, de SuperBuur schade toebrengt.

(Zie ook Onze Algemene Voorwaarden. Artikel 10 Uitsluiting 10.1 en Artikel 16 Duur en beëindiging 16.3)

Tijdelijk referentie offline bij geschil
Hoe werkt dit?
Een SuperBuur kan bij een aantoonbaar (juridisch) geschil, mede over de referentie, aan SuperBuren.com verzoeken om de betreffende referentie te verwijderen voor de duur van het geschil.
Voorwaarden die hiervoor gesteld zijn:

 • De SuperBuur dient een kopie van het schrijven van advocaat, rechtsbijstandverzekeraar zoals DAS, ARAG of geschillencommissie van branchevereniging aan SuperBuren.com toe te sturen, waarin het geschil of de vraag om verwijdering van de referentie duidelijk ter sprake komt. Na [een definitieve] uitspraak omtrent het geschil dient de SuperBuur een schrijven van bovengenoemde instantie ondertekend door beide partijen aan SuperBuren.com toe te sturen. Na controle van deze stukken zal SuperBuren.com hierop actie ondernemen in een van deze volgende vormen: de referentie blijft verwijderd of de referentie wordt weer online geplaatst, eventueel met in het geschil verzochte tekstuele aanpassingen.
 • Opdrachtgevers en SuperBuren.com die melding willen maken van referenties die niet in overeenstemming zijn met onze policy kunnen zich melden via het contactformulier op de website www.superburen.com.

Wijzigingen
SuperBuren.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarde referenties.
Check daarom regelmatig de voorwaarde referenties voor het referentiebeleid van SuperBuren.com.

Laatste wijziging: 04-03-2015